تبلیغات
هنر - برجسته کاری دردوران هخامنشی

 

                                                                                                                                برجسته  کاری دردوران هخامنشی

دولت هخاممنشی بر اكثر دولت های همجوار خود تسلط كامل یافت و همین امر باعث استفاده از تمدن و حضور مردم آن دولت ها گردید. اگر در نقش برجسته ها خوب دقت كنیم. می بینیم كه چقدر با آثار مصرباستان شبیه هستند . بدنها از روبرو و صورت و پاها از نیمرخند و یا مثلاً گاو بالداری كه در مدخل تالار روی تخت جمشید قرار دارد، كاملاً شبیه آثار آشوریان است.

عده ای بر این گمارند كه این نقشها جنبه نمادین (سمبلیك) و افسانه ای داشته اند، این عقیده با ارائه شكل سر ستونها بیشتر قابل قبول می گردد. در سر ستونها از سه حیوان خاص استفاده شده است. و این سه شكل بارها در تخت جمشید دیده می شود. گاه به صورت منفرد و گاه به شكل در هم آمیخته.  

در تخت جمشید نقش برجسته ای وجود دارد كه در میان سایر نقش برجسته ها منحصر به فرد است. این نقش برجسته تنها نقشی است كه یك رویداد را روایت می كند در حالی كه اكثر نقوش دیگران این جنبه روایتگری را ندارند. نقشهایی كه گویای اتفاقها هستند روایتگر می خواهیم.  

نقش برجسته دیگری هم در بیستون وجود دارد كه از همین خاصیت برخوردار است. این دو نقش برجسته تنها آثار هخامنشی هستند كه از خاصیت روایتگری برخوردارند و اگر یك قیاس تصویری بین نقش برجسته های آشوری و هخامنشی به عمل آوریم. این نكته واضحتر می گردد. به این معنی كه در آثار آشوری شاهد اتفاقها ، جنگها وقتی زندگی مردم آشور هستیم . اما در آثار هخامنشی شاهد این رویدادها نیستیم.  

در نقش برجسته ها و فضای مطرح در تخت جمشید نكته قابل توجه در تأكید بر عظمت نمایی است. اگر به تصاویری كه شامل طرح بازسازی شده ی تخت جمشید است بنگریم، این ویژگی كاملاً قابل درك است. حتی ارتفاع واقعی ستونها و خود صفحه تخت جمشید نسبت به اشل انسانی جنبه عظمت جویی را به خوبی القا می كند.