تبلیغات
هنر - درس نهم

درس نهم _ طراحی از دستها و پاها ؛ طراحی از پا

 

 

 

  طراحی از دستها و پاها

طراحی از دستها نیاز به مشاهده دقیق و حافظه ای آماده دارد. دستها به عنوان سوژه ای همیشه آماده، همواره در مقابل چشمان شما قرار دارند و بررسی و آشنایی با شكل و حالتهای متنوع آن امكان پذیر است. لازم است كه همواره در حین طراحی از دستها به فرم استخوان بندی آن نیز توجه داشته و انگشتان را به عنوان مجموعه ای از استخوانها و مفاصل در نظر آورید كه به تناسب كاری كه انجام می دهند و حالتی كه دارند در موقعیتهای مختلفی نسبت به هم قرار می گیرند. مرحله "شفاف بینی" در اینجا كاربرد فراوانی دارد و تنها چیزی كه به شما كمك می كند تمرین پیگیر و مداوم است.

در حین طراحی از دستها به این نكات توجه كنید: حجم كلی دستها را مشاهده كنید. دست خود را در حالت خاصی نگه دارید، مثلاً حالت نوشتن، گرفتن قیچی یا دستگیره در و یا برداشتن فنجان و ... به حجم كلی آن نگاه كنید می توانید در آن واحد فضای منفی را هم در نظر داشته باشید. سپس به مقایسه بخشهای مختلف و نسبتهای فضای منفی و مثبت بپردازید. انگشتان را به صورت احجام هندسی ببینید. هر انگشت دارای سه مفصل است (به جز شصت كه دو مفصل دارد) شكل هر بند انگشت شباهت فراوانی به استوانه دارد. در هر بند انگشت حجم استوانه ها كوچك و بزرگ، كوتاه و بلند، چاق و باریك می شوند. فضای منفی بین انگشتان را ببینید. دستتان را در حالتی بگذارید كه مابین انگشتان فضایی خالی ایجاد شود. سپس به طراحی از فضای منفی ایجاد شده بپردازید.

معمولاً در حالت عادی و صاف، فضای بین انگشتان به شكل مثلثهای كشیده دیده می شود و با تغییر حالت انگشتان، مثلثها نیز تغییر شكل می دهند. انگشتان را به صورت مجموعه ای از استخوان و مفصلهای ساده شده ببینید. در این شیوه شما ابتدا استخوانها و مفاصل نهفته دست را در نظر آورده و ترسیم كنید سپس حجم اصلی انگشتان را در اطراف خطوطی كه كشیده بودید اضافه كنید. در صورت امكان، از دست كودكان و افراد سالخورده طراحی كنید و تفاوت بافت آنها را بررسی كنید. در طراحی از دست كودكان برای القای حالت پوست نرم، از پهنای نوك مداد استفاده كنید و بیشتر به ایجاد سایه های لطیف اكتفا نمایید. برای ترسیم فرمهای مختلف دست افراد سالخورده، خطوط متنوع و حساب شده می تواند پوست چروكیده و مفاصل برجسته و فرسوده آنها را به خوبی ترسیم نماید.  

 

  طراحی از پا

مراحل طراحی از پا نیز مانند طراحی از دست می باشد. با این تفاوت كه بر خلاف دستها كه نیمی از حجم و فرم بر عهده انگشتان و حالتهای آنها بود و بخش عمده مطالعات و بررسیهای شما بر اساس حركت انگشتان صورت می گرفت، در اینجا انگشتان پا نقش فرعی بر عهده دارند و به خودی خود قدرت حركت چندانی ندارند. فرم كلی كف و انگشتان پا بر اساس فرم هندسی، مخروطی است با قاعده مستطیل شكل كه وظیفه حفظ تعادل كل بدن را بر عهده دارد. همچون طراحی از دست، طراحی از پا را نیز از انگشتان، كف و پاشنه پا آغاز می كنیم:

حجم كلی پا را ترسیم كنید. بخش انگشتان را از بقیه قسمت ها جدا كنید. مفاصل را با دست لمس كرده و محل اتصال مشترك انگشتان را پیدا كنید. به طراحی از حجم پا درون جوراب بپردازید و كلیه انحناهای آن را بررسی كنید. به طراحی انگشتان و كف پای بدون جوراب از آینه بپردازید. پا را از سمت پهلو ها، زاویه جلو و زاویه پشت طراحی كنید. انگشتان پا را به صورت مجموعه ای از استوانه های كوتاه و متصل به هم ترسیم كنید. به قسمت های برجسته و بر آمده پا، قوزك داخلی و خارجی، تناسب مچ و كف پا توجه كنید. فرم استوانه مدور (با حجم متغیر) در تمامی بخشهای پا حاكمیت دارد. با در نظر گرفتن این مسأله می توانید سایه روشنهای مناسبی را به فرم پا اختصاص دهید. به چین و چروكهای لباس در محل زانو و لگن خاصره توجه داشته باشید. حالت پارچه كمك می كند تا طراحی، صحیح و بدون نقص انجام شود. از ترسیم چینهای غیر ضروری و بیش از حد لازم خودداری كنید. به تفاوت فرمها در قسمت پهلوی داخلی و خارجی پا دقت كنید. تا زمانی كه تسلط كافی بر فرمها و حالتهای مختلف دست و پا را به دست نیاورده اید، از ترسیم ذهنی این سوژه ها خودداری نمایید.