تبلیغات
هنر - درس سوم

درس سوم _ طراحی سریع

مدلی با تركیب دو عنصر بچینید. طرح خطی ساده ای از آن ترسیم كنید و به تمام مسایل مربوط به تناسبات توجه داشته باشید و مقایسه قسمت های مختلف مثبت و منفی را در نظر بگیرید. سپس مدت زمانی را كه برای این طراحی به كار می برید در كنار طرح یادداشت نمایید. حال اگر قرار باشد كا شما به دلایلی (از جمله تغییر حالت سوژه یا فرصت كم برای طراحی و ...) مجبور به طراحی سریع باشید چه خواهید كرد؟ اكثر طراحان در این شرایط از روش اسكیس یا یاد داشت برداری سریع استفاده می كنند. اسكیس، مطالعه سریع و صحیح سوژه است و تفاوت آن با طراحی عادی در زمان به كار رفته، شیوه طراحی و نحوه توجه به جزئیات است.

طراحی عادی و اسكیس، هر دو یك هدف مشترك دارند و آن ترسیم صحیح است لیكن شیوه كار در اسكیس بدین گونه است:

1-      مشاهده كلی یك یا چند سوژه و جایگزینی آن در كادر.

2-      ترسیم اجزا به سوژه به صورتی ساده و كامل ( شفاف بینی ) (خط تناسبات)

3-      در نظر داشتن اصل مقایسه اشیا و اجزا با یكدیگر.

در طراحی اسكیس مطلقاً از پاك كن استفاده نمی شود. ابتدا اشیا را خیلی كم رنگ و با خطی نازك ترسیم كنید و پس از اطمینان از صحت آن، با خطوطی روان. نرم و یك دست. طرح را آن چنان كه هست، تكمیل كنید. حتی المقدور مداد را از روی كاغذ بر ندارید. به طور همزمان به بررسی همه جانبه مدل بپردازید. جزئیات را از كار خود حذف كنید. در اسكیس فقط تناسب و ساختمان كلی شیء اهمیت دارد. بزرگ و راحت كار كنید اندازه طرح به صورتی باشد كه دستتان آزادانه به همه قسمت ها بپردازد. به یاد داشته باشید كه در طراحی اسكیس نیز باید به تناسبات و قرینه گی اهمیت داد. در حین طراحی به ترسیم خط محوری و خطوط راهنمای دیگر برای دریافت صحیح فرم بپردازید. می توانید مدل را به صورت حجم هندسی دیده و ترسیم كنید. در این حالت، حجم مورد نظر را كم رنگ ولی كامل و صحیح ترسیم كرده و سپس جزئیات را به آن اضافه كنید. پس از پایان كار نیز از پاك كن استفاده نكنید. از زیاد بودن و تكرار خطوط ناراحت نشوید و به یاد داشته باشید كه خطوط یك دست و پیوسته می تواند بارها و بارها تكرار شوند. لیكن از به كار بردن خطوط تكه تكه و ریشه ریشه خود داری كنید.

 

  ارزش خطی

مدل سادهای به رنگ روشن، مثل لیوان پلاستیكی، یك تخم مرغ و یا یك سیب را در مقابل خود بگذارید و اسكیس از آن ترسیم كنید. یك طرح اسكیس را با مدل اصلی مقایسه كنید. در طراحی خطی و طراحی اسكیس، شما می توانید از سایه روشن استفاده كنید، اما اگر بخواهید وجود تور و سایه را در طرح نشان دهید، بایستی به خطوط خود تنوع دهید. همان طور كه در مدل خود نقاط تیره را قویتر و نقاط روشن را ضعیفتر می بینید، در طراحی نیز نیرو و ارزشهای متنوعی در خطوط به وجود آورید. خطوطی كه برای قسمتهای روشن به كار می رود خطوطی نازك و روشن خواهد بود و برای قسمت های تیره كه در سایه واقع شده اند از خطوط تیره و ضخیم استفاده می شود.  

 

  نكته مهم

هیچگاه پس از اتمام كار به ترسیم مجدد و تأكید بر قسمت های تیره نپردازید. خط شما در حین ترسیم می بایستی قوت و ضعف لازم را نمایان سازد. قسمت های تیره سوژه، همه یك دست و یك رنگ نیستند و بنابراین شما هم تیرگی های یكنواخت به كار نبرید. قسمتهای تیره را با یكدیگر مقایسه كرده و به تناسب ارزشهای متنوعی كه دارند، ضخامت با تیرگی لازم را در طرح به وجود آورید. شما در این مرحله به ارزشهای متنوع خطی كه ترسیم می كنید واقف و مسلط می شوید و می توانید پس از این، طرح خود را با توجه به ارزش خطی، ترسیم و تكمیل كنید. كلیه طراحی ها به كمك ارزش خطی، كیفیت قابل توجهی پیدا می كنند و همانگونه كه اشاره شد مسدله ارزش خطی، تابش نور و سایه ـ روشن، به ایجاد حجم و بعد در طرح كمك می كند.