تبلیغات
هنر - درس دوم اموزش نقاشی

  درس دوم

چگونه دیدن و مشاهده از دیدگاه یك طراح

نخستین مرحله دیدن درست، مشاهده حجم كلی به صورت یكی از احجام هندسی است. در این مرحله شما بایستی تمام جزئیات شیء را حذف كرده و شكل كلی آن را بر روی كاغذ ترسیم كنید. علت استفاده از احجام هندسی، دقیق و كامل بودن آنها است. بیشتر اشیایی كه در اطراف خود می بینیم شباهت فراوانی با احجام هندسی دارند و چنانچه بخواهیم از همین وسایل به عنوان مدل استفاده كنیم می بینیم كه احجام استوانه و مكعب كار برد بیشتری دارند. وقتی شما یك فرم استوانه بر روی كاغذ بكشید، می توانید آن را تبدیل به یك لیوان، گلدان، پارچ آب و بسیاری شكل های دیگر كرده و جزئیات متنوعی به آن بیفزایید. علت آن است كه دو فرم استوانه و مكعب از لحاظ تعادل و ایستایی، ثبات بیشتری دارند و البته از جنبه تولید و ساخت نیز مزایایی دارند كه در حیطه بحث ما نیست.  

 

  دیدن طراحی و مقایسه

وقتی از یك مدل خاص طراحی می كنید به دنبال علایم و نشانه هایی برای مقیاس صحیح باشید. زمانی كه چند مدل را در مقابل دارید، می توانید نشانه های فراوانی برای مقایسه تناسبات پیدا كنید. پس از مشاهده دقیق به طراحی بپردازید. برای شروع همواره مدلی را كه جلوتر از بقیه است طراحی كنید. بهتر است به جایگزینی صحیح مدل در صفحه نیز توجه داشته باشید. در این مورد شما باید تمام مدلها را به صورت یك شكل ساده و عمده دیده و همان شكل را ترسیم كنید. سپس به جزئیات بپردازید. در این حالت است كه می توانید از جای گرفتن كل طرح در صفحه مطمئن باشید.  

 

  شفاف بینی

توجه به این نكته همواره از بسیاری خطاها در طراحی جلوگیری می كند. در این مرحله هنگامی كه شما چند مدل در مقابل خود دارید سعی كنید همه را به طور كامل طراحی كنید. ویژگی اشیایی را كه به طور كامل در مقابل دید شما نیستند و پشت عنصری دیگر واقع شده اند، در نظر بیاورید و آن را كم رنگ و ساده ترسیم كنید. دریافت تناسبات در این مرحله بسیار ساده و روان خواهد شد. سپس می توانید خطوط اصلی طرح را پر رنگ و جاندار ترسیم كنید.  

 

  طراحی فضای منفی

مدلی را با دو یا سه عنصر چیده و خوب به آن نگاه كنید. حال با خط ساده ای فضای اطراف مدل را مشخص كنید، بی آنكه اشاره ای به خود مدل داشته باشید. بهتر است كه ابتدا با یك عنصر شروع كرده و در طرح بعدی تعداد سوژه را به دو، سه و چهار افزایش دهید. به یاد داشته باشید كه توجه به قسمت های مختلف فضای منفی نیز به صورت مقایسه ای است. طراحی فضای منفی در اینجا به شما كمك می كند تا شكل كلی مجموعه را در یابید و همه اجزا را به صورت عنصر واحد و یك دست مشاهده كرده و در صفحه و كادر جایگزین نمایید. این گونه كلی دیدن اشیا به شما كمك می كند تا نسبت صحیح را در نگاه اول دریافته و طراحی را در اندازه ای مناسب، كوچك یا بزرگ آغاز كنید. فضای منفی به اندازه فضای مثبت اهمیت دارد. در بسیاری موارد به خصوص در اكثر پوسترها می بینیم كه اهمیت بیشتر به فضای منفی داده شده، در اكثر آرمها و نمادها، فضای منفی یا سفید، ارزشی برابر با فضای مثبت و یا سیاه دارد و طراحان و گرافیستها در عین توجه به فرم اصلی، نقش فضای منفی را نیز در نظر دارند.